USLOVI KORIŠĆENJA I POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovaj dokument (zajedno sa ovde spomenutim drugim dokumentima) utvrđuje opšte uslove za korišćenje veb-sajta: https://poslovi.dispeceri.rs/ (u daljem tekstu: veb-sajt) i kupovine proizvoda preko veb-sajta.

Postavljanjem, upravljanjem i prodajom preko Veb-sajta rukovodi:

AmCan International DOO, ogranak Dispečeri.rs

MB: 48821106
PIB: 109247487
e-mail: poslovi@dispeceri.rs

(u daljem tekstu: „Dispečeri.rs“ ili mi)

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja veb-sajta (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“), pre korišćenja veb-sajta. Korišćenjem Veb-sajta smatra se da je korisnik upoznat sa ovim Uslovima korišćenja i da ih prihvata.

Poslovi.dispeceri.rs  može da izmeni sadržaj ovih Uslova korišćenja, asortiman proizvoda, cene proizvoda, kao i druge podatke koji se odnose na veb-sajt, zbog čega su korisnici veb-sajta dužni da prilikom svake posete pažljivo pregledaju sadržaj veb-sajta. Prilikom korišćenja veb-sajta ili naručivanja proizvoda preko Veb-sajta, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako se ne slažete sa Uslovima korišćenja i svrhom i načinom obrade Vaših ličnih podataka molimo Vas da ne koristite veb-sajt. Ako imate pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja možete da nas kontaktirati na e-mail adresu: podrska@disepeceri.rs

 

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pristup sadržajima Servisa primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Servis nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili posredovanje u zapošljavanju ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge osim opisane usluge informacionog društva. Kompanija ni na koji način suštinski ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa.

NAMENA SAJTA

Servis je namenjen Internet oglašavanju potrebe za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanju na poslove od strane kandidata. Na Servisu je takođe dostupan i prateći sadržaj koji je namenjen informisanju korisnika o temama iz oblasti zapošljavanja.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem Uslova korišćenja.

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa.

Servis omogućava korisnicima Internet pristup sadržaju koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju postavljenom od strane Korisnika, isključivo bez ikakve naplate.

Servis omogućava korisnicima Servisa Internet oglašavanje pod uslovima i na način propisanim Zakonom o oglašavanju.

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno, bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja koji se na te elemente odnose, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim

KORISNICI

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može da postavlja i objavljuje sopstveni sadržaj, komentare i ocene.

Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja u vidu komentara. Registrovani korisnik može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime i prezime pod kojim će komentar biti objavljen.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Kompanija ne modifikuje niti na bilo koji način suštinski utiče na navedeni sadržaj i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno izvrši pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji korisnik putem Servisa postavlja.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je imalac odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.

Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, zahtevati brisanje ili izmenu sadržaja koji je prethodno postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti po prijemu zahteva bez odlaganja, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu i na čiji sadržaj ne može da utiče.

Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika deaktivacijom naloga ili podnošenjem zahteva za brisanje svog korisničkog naloga.

Deaktivacijom naloga registrovani korisnik onemogućava korišćenje korisničkih podataka na Servisu uz mogućnost ponovne aktivacije istog, dok se brisanjem korisničkog naloga trajno uklanjaju korisnički podaci sa Servisa.

REGISTROVANI KORISNICI- FIZIČKA LICA

Registracija na Servis za fizička lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Registrovani korisnik fizičko lice može biti samo lice koje je navršilo 15 godina.

Prilikom registracije je potrebno da fizičko lice popuni formular sa podacima o ličnosti. Ovi podaci se koriste u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je istaknuto na Servisu.

Kreiranjem naloga Servis omogućava korisnicima pristup sajtu za zapošljavanje Poslovi.infostud.com i sajtu za mlade Startuj.com korišćenjem istih pristupnih podataka, uz mogućnost korišćenja svih usluga i funkcionalnosti koje ovi sajtovi nude.

Registracijom na Servisu fizička lica dobijaju sledeće mogućnosti:

 • Konkurisanje – mogućnost konkurisanja na oglašene radne pozicije kroz prijavne forme u okviru Servisa.
 • Dodavanje dokumenata – korisnik ima mogućnost da u okviru svog naloga doda dokumenata za potrebe konkurisanja. Dokumenti su dostupni i čuvaju se u okviru Servisa, te korisnik može istima pristupiti sa bilo kog uređaja.
 • Kreiranje CV-ja – korisnik ima mogućnost da ostavi svoje podatke Servisu, koje može koristiti u svrhe kreiranja CV-ja za potrebe konkurisanja.
 • Pregled prijava – korisnik ima mogućnost pregleda svih prijava na oglase koje je poslao u okviru Servisa. Pregled prijava sadrži informacije o oglasu na koji je korisnik konkurisao, tačnom datumu slanja prijave, kao i dokumente koje je priložio prilikom konkurisanja.
 • Poslovi na email – aktiviranjem funkcionalnosti Poslovi na email, korisnik stiče mogućnost da ga servis obavesti (svakodnevno, ili određenim danima u nedelji) o svim novooglašenim pozicijama koje odgovaraju izabranim kriterijumima od strane korisnika.
 • Čuvanje oglasa – čuvanjem oglasa korisnik stiče mogućnost da lako i brzo pronađe sve oglase koje je sačuvao u okviru svog naloga. Korisnik može da odabere da mu Servis šalje obaveštenja o isteku oglasa putem emaila i notifikacije na sajtu.
 • Čuvanje pretrage – korisnik podešavanjem određenih parametara pretrage stiče mogućnost da sačuva iste i bude obavešten putem email-a o svim novo objavljenim oglasima koji ispunjavaju odabrane parametre. Takođe korisnik u svom nalogu može pristupiti sačuvanim pretragama i iste učitati na klik, kako bi odmah dobio prilagođene rezultate po ranije podešenim parametrima (naziv radne pozicije, grad, tražena stručna sprema i sl.).
 • Praćenje kompanije – korisnik ima mogućnost da zaprati određene kompanije. Ukoliko kompanija koju je korisnik zapratio oglasi novu radnu poziciju, ili podeli vest o svojoj kompaniji u okviru Servisa, korisnik će o tome biti obavešten putem email-a.
 • Baza kandidata – korisnik stiče mogućnost da uključi vidljivost svog profila kompanijama koje su ispunile uslove za pristup bazi kandidata Servisa.
 • Komentarisanje – korisnik stiče mogućnost da postavlja komentare na tekstove objavljene u okviru sekcija na Servisu.
 • Personalizovane notifikacije – Servis će korisniku slati personalizovana obaveštenja na osnovu njegovih aktivnosti u okviru Servisa, a koja imaju za cilj olakšavanje korišćenja samog Servisa.
 • Deaktivacija naloga – Korisnik u svakom momentu može aktivirati, deaktivirati ili obrisati svoj korisnički nalog. Deaktivirani nalog korisnik u svakom trenutku može ponovo aktivirati. U slučaju deaktiviranja naloga ili brisanja biografije od strane korisnika, Kompanija ne garantuje da neki korisnici koji imaju pravo pretrage nisu pohranili podatke sadržane u prijavi koju je korisnik prosledio prilikom konkurisanja, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili

REGISTROVANI KORISNICI PRAVNA LICA

Registracija na Servis za pravna lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Prilikom registracije je potrebno da pravno lice popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Kompanije i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja. Registracijom na Servisu pravna lica dobijaju mogućnosti postavljanja oglasa za zapošljavanje, pretraživanja zbirke oglasa i pregledanja oglasa, kao i korišćenje svih drugih usluga Servisa.

Registrovani korisnik pravno lice ima pravo da podeli na svojim društvenim mrežama i drugim kanalima za komunikaciju da je oglas postavio na Servisu, ali time ne stiče pravo da upotrebljava bilo koji zaštićeni žig (logo) Kompanije.

Registrovani korisnik pravno lice se obavezuje da će informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih je došao putem Servisa koristiti isključivo u za to namenjenu svrhu i da ih u druge svrhe neće koristiti. Svako korišćenje informacija suprotno ovim Uslovima korišćenja za sobom povlači odgovornost u skladu sa Zakonom.

OGLAŠAVANJE

Prenosilac oglasne poruke je Kompanija koja je pružalac usluge informacionog društva i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.

Lice koje se oglašava putem Servisa nije dužno da dostavi Oglasnu deklaraciju u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju, u vezi sa članom 19., ali je dužno da se jasno identifikuje kako bi moglo da koristi uslugu oglašavanja.

Za sadržaj, tačnost ispravnost, validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke, kao i za sve pravne posledice koje nastanu postavljanjem oglasne poruke na Servis odgovornost snosi isključivo l lice koje se oglašava. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno ispravi pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji korisnik putem Servisa postavlja.

Kompanija zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbije, a naročito Zakon o oglašavanju. U slučaju prijema takvog oglasa, Kompanija će kontaktirati oglašivača radi obaveštavanja o razlozima neobjavljivanja takvog sadržaja. Kompanija može u svakom trenutku da odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke kojom se krše odredbe Zakona ili ovih Uslova korišćenja.

Kompanija prenosom oglasnih poruka ne vrši posredovanje u zapošljavanju. Kompanija ni na koji način ne učestvuje u procesu zaključivanja ugovora bilo koje vrste između Oglašivača i Korisnika fizičkog lica. Takođe, prenosom oglasnih poruka Kompanija ni na koji način ne određuje niti utiče na sadržaj eventualnog ugovora o radu koji zaključuju ugovorne strane samostalno.

POSTAVLJANJE OGLASA

Registrovani korisnici koji se oglašavaju, oglas dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa na Servisu. Prema Odredbama Zakona o oglašavanju, ne postoji obaveza dostavljanja Deklaracije o oglašavanju za oglašavanje putem Interneta. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ukoliko oglas nije u suprotnosti sa odredbama Uslova korišćenja, isti se nakon toga objavljuje na Servisu.

Lica koja eventualno imaju neizmirene novčane obaveze prema Kompaniji stiču pravo na objavljivanje oglasa nakon evidentiranja izmirenja tih obaveza.

Prilikom poručivanja oglasa u formularu, registrovani korisnici pravna lica imaju mogućnost izbora načina prijema prijava kandidata birajući jedan od sledećih načina:

 • Poslovi.dispeceri (nalog) – podrazumeva mogućnost prijema prijava kandidata na registrovanom nalogu na Servisu, kroz sistem za praćenje prijava (ATS – applicant tracking system), kao i mogućnost olakšanog upravljanja tim prijavama;
 • Eksterni link poslodavca – koji podrazumeva formu za prijem prijava, kreiranu od strane poslodavca, koja nije sastavni deo Servisa;
 • Telefonskim putem;
 • Putem pošte

U cilju omogućavanja Registrovanim korisnicima pravnim licima što boljih efekata oglašavanja, u određenim slučajevima Komanija može da širi doseg oglasa time što će isti prikazivati i na partnerskim sajtovima.

Registrovani korisnik pravno lice ima pravo da se usprotivi prikazu oglasa na partnerskim portalima za čiji prikaz njegov oglas ispunjava uslov. U tom slučaju, potrebno je da kontaktira korisničku podršku Servisa putem email adrese podrska@dispeceri.rs

PLAĆANJE CENA USLUGA

Registrovani korisnici pravna lica za korišćenje usluga Servisa plaćaju cenu prema Cenovniku važećem u trenutku kupovine usluge.

Važeći Cenovnik je javno dostupan na Servisu a isti je podložan promenama.

Prilikom naručivanja oglasa, čije se plaćanje vrši platnim karticama, Korisniku koji nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju za objavu oglasa, ili isti nije u skladu sa Uslovima korišćenja, a uplatu za isti je izvršio putem platne kartice, Kompanija će inicirati povraćaj rezervisanih sredstava kod banke, ali ne može da garantuje za rok povraćaja ovih sredstava obzirom da je isti u nadležnosti banke vlasnika platne kartice kojom je plaćanje izvršeno. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu prodavca. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Ukoliko nije došlo do saradnje između Kompanije i Korisnika, a sredstva sa kartice su povučena, Kompanija će inicirati povraćaj naplaćenih sredstava kod svoje banke ali ne može da utiče na rok povraćaja koji zavisi isključivo od banke vlasnika kartice kojom je oglas plaćen.

OBAVEŠTENJE

Korisnik se obaveštava da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Servisa, novosti Kompanije, kao i ostala obaveštenja ove vrste.

UPOZORENJE

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik postavi na Servis, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • Lična imena;
 • Otvoreno uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu ili pojedinca;
 • Uznemirava ili promoviše uznemiravanje druge osobe;
 • Eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način;
 • Sadrži nagost, preterano nasilje ili uvredljiv sadržaj ili sadrži vezu do web-sajtova za odrasle;
 • Traži lične informacije od osoba mlađih od 15 godina;
 • Javno objavljuje informacije koje predstavljaju ili stvaraju rizik po privatnost ili bezbednost bilo koje osobe;
 • Sadrži ili promoviše informacije za koje zna da su netačne ili koje navode na pogrešan zaključak ili promovišu nedozvoljene aktivnosti ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan ili klevetnički;
 • Sadrži ili promoviše nedozvoljenu ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe;
 • Uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam”;
 • Sadrži stranice sa ograničenim pristupom ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke ili skrivene stranice ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama);
 • Podstiče ili promoviše kriminalne aktivnosti ili poslove ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti ili pronalaženje ili kreiranje računarskih virusa;
 • Traži lozinke ili informacije koje lično identifikuju lice u komercijalne ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika;
 • Uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje ili piramidalne šeme;
 • Uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koja je objavljena bez pristanka te osob;
 • Krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora ili neka druga lična prava.
 • sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja;
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika ili video zapisa;
 • mešanje sa, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa ili na mreži ili uslugama povezanim sa Servisom;
 • lažno predstavljanje ili pokušaj lažnog predstavljanja u svojstvu drugog pravnog ili fizičkog lica;
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili odavanje lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;
 • prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način;
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povredilo neko lice i pokušaj da se to uradi;
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu ili prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe;
 • brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja;
 • korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije;
 • pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa ili prekrše bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta;
 • prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole;

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Uslova i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Uslova korišćenja, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnik izričito prihvata da Kompanija ni u kom slučaju nije odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Tekstovi i drugi sadržaji koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Servisa (na primer u komentarima i slično) moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost podrazumeva da sadržaj dolazi iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu usklađenost.

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili suštinsku izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno ispravi pravopisne i gramatičke korekcije koje ni na koji način ne utiču na podatke i integritet podataka koje korisnik putem Servisa postavlja

Ova odredba o ograničenju odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kao pružalac usluge informacionog društva, Kompanija nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice, korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi jer niti inicira prenos niti vrši odabir sadržaja koji se prenose niti je izuzela ili izmenila podatke u sadržaju koji se prenosi niti je odabrala primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.

Kompanija ne garantuje za ponašanje trećih lica ni svojih korisnika. Kompanija, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će Korisnik koji se oglasio biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane trećih lica (odnosno da će zaključiti pravni posao koji je predmet oglasa), kao ni da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Servisu.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

Novi Sad, 21. avgust 2021. godine

 

VRSTA PODATAKA I NAČIN NJIHOVE OBRADE

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici poslovi.dispeceri.rs, dispeceri,rs platforme (u daljem tekstu: Servis) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.

Servis se za korisnike koji traže posao (u daljem tekstu: Kandidati) nalazi na Internet adresi poslovi.dispeceri.rs

Servis za korisnike –poslodavce koje zapošljavaju radnika (u daljem tekstu: Poslodavci) se nalazi na poslovi.dispeceri.rs  adresi.

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti podataka o ličnosti fizičkih lica, prvenstveno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše podatke o ličnosti , ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade podataka o ličnosti . Mi vodimo računa o zaštiti vaših podataka o ličnosti i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu podrska@dispeceri.rs.

BEZBEDNOST PODATAKA

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

Treća lica koja imaju pristup Vašim podacima:

 • Siniša Samardžija PR Veb Portali Studio Digital Novi Sad
  MB: 63468304
  PIB: 108461470
  Karađorđeva 38, Novi Sad
 • Employal Agency
  8700 W Bryn Mawr Ave
  Chicago IL, 60631

SVRHA OBRADE VAŠIH PODATAKA

Pretežan deo naše obrade podataka o ličnosti se javlja u procesu zapošljavanja. Podaci o ličnosti koje najčešće obrađujemo su ime i prezime, datum rođenja, fotografija, e-mail adresa, broj telefona, radno iskustvo i prethodni poslodavci, podaci o stručnoj spremi i poznavanju stranih jezika, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o posedovanju licenci i kategorija vozačkih dozvola, itd. Nije moguće obezbediti potpunu listu svih podataka o ličnosti koje obrađujemo, jer svaki kandidat za posao može u biografiji navesti različite podatke.

Osnovne svrhe prikupljanja i obrade podataka jesu omogućavanje pružanja usluge informacionog društva, odnosno Internet oglašavanje potrebe za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanje na poslove od strane kandidata, bezbednost korisnika Internet Servisa, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do deaktivacije vašeg korisničkog naloga.

Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Bitno je da vas upoznamo sa činjenicom da, upravo u zavisnosti od svrhe obrade, Kompanija nekada ima svojstvo Rukovaoca, a nekada Obrađivača podataka o ličnosti . Na primer, u situaciji kada kandidat konkuriše na oglas za posao, u pogledu obrade podataka radi učešća na konkursu RUKOVALAC podacima o ličnosti jeste poslodavac koji oglašava oglas za posao, dok je Kompanija u tom slučaju OBRAĐIVAČ podataka o ličnosti . Međutim, ukoliko se kandidat saglasi da Kompanija njegove podatke o ličnosti obrađuje u druge svrhe, koje nisu neophodne radi ostvarenja učešća na konkursu, kao što su: mogućnosti koje olakšavaju izbor odgovarajućih radnih pozicija, mogućnosti čiji je cilj lični razvoj, obrazovanje, procena poslodavca, i druge mogućnosti koje mogu poboljšati poziciju kandidata na tržištu rada, koje povećavaju šanse da kandidat pronađe posao, ili su na drugi način povezane sa tržištem rada, u pogledu takve obrade je Kompanija RUKOVALAC ličnim podacima.

Obrađujemo podatke o ličnosti da bi korisnicima omogućili uslugu i funkcionalnosti koje nudi Servis, da bi izmerili upotrebu i unapredili Servis, zaštitili korisnike i omogućili im neometano korišćenje sajta uz pružanje podrške korisničkog sektora. Više detalja o svrhama i vremenu obrade vaših informacija se nalazi u nastavku teksta.

 1. A) Kreiranje naloga na Servisu za kandidate: Kako bi kreirao vaš nalog, Servis za kandidate koristi podatke unete prilikom registracije dok korisnik ne deaktivira nalog sa sajta. Podaci koji se koriste su email, šifra, ime i prezime. Osnov obrade je ugovor, tj. prihvatanjem Pravila i Uslova korišćenja Servisa stupate u ugovorni odnos sa nama. Za registraciju putem društvenih mreža Facebook, Google i Linkedin se koristi email adresa sa kojom je korisnik registrovan na ovim sajtovima.
 2. B) Obaveštenja za nove poslove: Registrovani email može da se koristi za slanje obaveštenja o novim oglasima ukoliko ulogovani korisnik koristi funkcionalosti Servisa za kandidate. To podrazumeva da se prijavi na listu obaveštenja o novim oglasima i odabere kriterijume po kojima želi da prima obaveštenja. Takođe, korisnik će dobijati obaveštenja ukoliko zaprati određenu kompaniju ili određenu pretragu poslova, a objave se novi poslovi za odabrane kriterijume ili ukoliko sačuva oglas za koji mu stiže podsetnik da se na isti prijavi pre isteka. Takođe, Kandidat može da se prijavi da prima upitnik nakon završenog konkursa da oceni poslodavca. Osnov obrade je pristanak koji nam dajete. Sa navedenih obaveštenja korisnik može da se odjavi.
 3. C) Konkurisanje na određeni oglas za posao:

C.1) Konkurisanjem na određeni oglas Kandidat, obezbeđuje određene podatke o ličnosti Poslodavcu za svrhu i period selekcije za oglas na koji konkuriše. Osnov obrade je ugovor, tj. radnja koja prethodi potencijalnom zaključenju ugovora o radu kod Poslodavca. Poslodavac u svojstvu rukovaoca koristi Servis Kompanije kao obrađivača. Lični podaci Kandidata se koriste se u svrhu zapošljavanja za navedenu poziciju i period trajanja procesa selekcije za dati oglas koji ne traje duže 6 meseci.

Servis ima mogućnost kontakta Kandidata u svrhu podsećanja za dolazak na poslovni intervju.

Konkurisanje može da sadrži kontakt podatke Kandidata date prilikom konkurisanja, kao što su: ime i prezime, broj telefona, email. Konkurisanje može da sadrži i sve što je kandidat stavio u svoju radnu biografiju, propratno pismo ili dokumente prilikom konkurisanja. To su uglavnom sledeći podaci: kontakt podaci, mesto stanovanja, obrazovanje, radno iskustvo, poznavanje stranih jezika, veštine, stečene sertifikacije. Servis smatra da navedeni podaci nisu osetljivi, ali jesu poverljivi podatak o ličnosti. Kandidatima sugerišemo da nigde ne ostavljaju posebne podatke o ličnosti podatke prilikom konkurisanja. Ipak, ukoliko kandidat samostalno prilikom konkurisanja ostavi neki podatak koji spada u grupu posebnih podataka o ličnosti u radnoj biografiji, propratnom pismu ili dodatim dokumentima (npr. o kreditnoj sposobnosti, medicinskoj istoriji ili seksualnoj orijentaciji), to Servis ne može da onemogući i kontroliše. Ukoliko se desi da Kandidat pošalje Poslodavcu ovakvu vrstu podatka, poslodavac je odgovoran za dalje postupanje sa istima.

Kandidat može da konkuriše na oglas za posao koristeći profil koji ima na Servisu. Kandidat ima kontrolu nad podacima koje unosi u profil. Brisanje, ispravka i dopuna podataka na profilu kandidata se manifestuje i ažurira na svim prijavama na konkurse, izvršene koristeći profil kandidata, a koje su podnete pre učinjenih izmena na profilu.

C.2) Pristanak za Poslodavca za period duži od procesa selekcije za oglas – Kandidat prilikom prijave za posao ima opciju da Poslodavcu dozvoli obradu podataka o ličnosti na period duži od procesa selekcije za oglas na koji se prijavljuje. Osnov obrade je pristanak Kandidata. Kandidat dozvoljava ovu obradu ukoliko želi da ostavi mogućnost Poslodavcu da mu pošalje obaveštenja ili da ga kontaktira za slične oglase za posao u njegovoj kompaniji. Ako Kandidat ne pruži ovaj pristanak Poslodavcu na čiji oglas konkuriše, podaci Kandidata se uklanjaju iz naloga Poslodavca nakon maksimum 6 meseci.

C.3) Prijava na oglas direktnim pozivom Poslodavca: Servis u određenim situacijama nudi Poslodavcima opciju konkurisanja putem direktnog telefonskog poziva. U ovom slučaju Servis može da koristi maskirane posredničke (proxy) telefone koji preusmeravaju poziv Kandidata na Poslodavca. Prosleđivanje poziva kroz posrednički broj se radi kako bi se zaštitio Poslodavac, kao i da bi se osigurao kvalitet usluge oglašavanja, time što će Servis ispratiti ukupan broj poziva (prijava) upućen Poslodavcu. U slučaju prosleđivanja poziva podatak o broju telefona, da li je poziv uspostavljen i dužina njegovog trajanja, može da se prosledi eksternom obrađivaču čiju uslugu prosleđivanja poziva i maskiranja brojeva telefona Poslodavca koristi Servis. Ovaj sistem ne snima konverzacije. Pogledajte više u listi obrađivača koju koristi Servis.

C.4) Ukoliko se konkurisanje vrši preko sajta Poslodavca: Servis za kandidate preusmerava Kandidata na link za konkurisanje dostavljen od strane Poslodavca i od tog momenta Servis nije uključen u dalju obradu podataka o ličnosti Kandidata. Sve informacije koje se dostave na link Poslodavca se dostavljaju isključivo Poslodavcu, a ne Servisu. Servis u ovom slučaju ne čuva prijavu u nalogu Poslodavca, već to Poslodavac u svojstvu rukovaoca radi na svom sajtu.

 1. D) Olakšano pronalaženje posla: Opciona usluga Servisa za kandidate omogućava Kandidatima olakšano pronalaženje posla uz funkcionalnosti vezane za kreiranje radne biografije i propratnog pisma koja kasnije mogu da se koriste zarad lakšeg konkurisanja. Takođe, Servis za kandidate omogućava i personalizovani prikaz ponuda za posao, kao i mogućnost slanja personalizovanih ponuda za posao ukoliko Servis identifikuje da je ista u skladu sa željama i dostavljenim informacijama Kandidata. Povezivanje kandidata sa ciljanim ponudama za posao omogućava Kandidatu da dobija obaveštenja za oglase za posao za koje Servis smatra da odgovaraju Kandidatovom opisu, koji se determiniše na osnovu sadržaja radne biografije, ponašanja na Servisu, ili informacija korisnika o radnom iskustvu pruženih prilikom odgovora na pitanja koja Servis plasira kandidatu koji je pružio pristanak. Osnov obrade je pristanak Kandidata.
 2. E) Vidljivost profila kandidata i prijem ponuda za posao: Poslodavci imaju mogućnost da Kandidata pronađu koristeći uslugu napredne pretrage profila kandidata na Servisu. Kandidat ima mogućnost kreiranja profila, a ukoliko podesi da njegov profil bude vidljiv Poslodavcima, time omogućava Poslodavcima da ga pronađu i kontaktiraju radi dostavljanja ponude za zaposlenje. Poslodavac ima opciju da uspostavi kontakt putem email-a, ili putem broja telefona, ukoliko ga je Kandidat naveo. Podaci koji se obrađuju i koji su Poslodavcima pretraživi su oni koji su, od strane Kandidata, uneti u formularu korisničkog profila. Vidljivost profila može da se onemogući u bilo kom trenutku, u sklopu sekcije Moj profil. Promena vidljivosti se realizuje najkasnije u roku od 24 sata.

Ukoliko je Kandidat podesio da njegov profil bude vidljiv, Poslodavac i Kompanija obrađuju njegove podatke o ličnosti u svojstvu zajedničkih rukovalaca. 

Vidljive profile Kandidata mogu da pretražuju svi Poslodavci koji imaju nalog. Kandidati će u okviru svog naloga dobiti obaveštenje o Poslodavcima koji su inicirali pristup potpunim podacima iz njihovog profila.

Osnov obrade u odnosu na Kompaniju jesu ugovorni odnosi u koje Kandidat i Kompanija stupaju prilikom pružanja usluge kreiranja profila i prilikom omogućavanja vidljivosti profila od strane Kandidata. Osnov obrade u odnosu na Poslodavca jeste ugovor, tj. radnja koja prethodi potencijalnom zaključenju ugovora o radu kod Poslodavca.

Lični podaci Kandidata se obrađuju i koriste se u svrhu pružanja opisanih usluga od strane Kompanije i u svrhu zapošljavanja od strane Poslodavca.

VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO

Obavezujemo se da ćemo čuvati Vaše lične podatke kao poverljive i da ćemo Vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:

 • imate pravo tražite kopiju podataka koji se obrađuju;
 • pravo pristupa (imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti);
 • pravo na ispravku i/ili dopunu (imate pravo da zahtevate ispravku Vaših ličnih podatka ako su isti neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
 • pravo na brisanje (imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Dispečeri.rs zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);
 • pravo na prigovor i pritužbu (imate pravo prigovora na način kako obrađujemo Vaš lične podatke koji možete podneti direktno ili prutužbe koju podnosite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka);
 • pravo na opoziv pristanka na obradu podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
 • pravo na prenosivost podataka (imate pravo preuzimanja podataka iz naše baze u drugu bazu podataka ili pravo da zahtevate da mi to za Vas učinimo, ali samo pod uslovom da se radi o podacima koji se obrađuju na osnovu ugovora ili pristanka i ako se obrada vrši automatizovano).

 

Završne odredbe

Ovo Obaveštenje ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu Vaših ličnih podataka na napred opisan način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo s Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu: podrska@dispeceri.rs

Hvala na razumevanju!